Правила и условия

Codebeautify.org Text to HTML Converter

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН АУКЦИОН WWW.METEORITES.BID


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между "Метеорити ООД" и всяко лице, което ползва услугите или има достъп до ресурсите, предоставяни посредством уеб сайта www.meteorites.bid ("Аукцион"). В случай че потребителят не е съгласен с тези Общи условия или с правилата за ползване на уеб сайта, той е длъжен да преустанови незабавно ползването му.
Чл. 2. www.meteorites.bid е платформа за организиране на електронни покупки, която позволява на потребителите му, да предлагат, продават и купуват стоки на свободно определени от тях цени, като местоположението на стоките е без значение, която се поддържа и оперира от "Метеорити ООД".


II. ДЕФИНИЦИИ


Чл. 3. Без да се ограничава смисълът на съдържащите се в тези Общи условия дефиниции, посочените по-долу думи и изрази имат следното значение, освен ако от контекста не следва друго:


(а) "администратор" означава "Метеорити“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 118583892, ДДС № BG118583892, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.“П.К.Яворов“ № 3, ет.6, ап. 16 с адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Иван Пейчев“ № 12Г, ет. 3, ап. 11;


(б) „надзорни органи“:

1. Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 София, пл."Славейков" №4А,
телефон на потребителя: 0700 111 22
уеб-сайт: www.kzp.bg;

2. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
e-mail: kzld@cpdp.bg
уеб-сайт: www.cpdp.bg


(в) „потребител“ означава местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, което ползва услугите или има достъп до ресурсите, предоставяни посредством уеб сайта, и включва регистриран потребител;
(г) „продавач“ - всички регистрирани потребители на аукциона, предоставящи за продажба стоки или услуги;
(д) „купувач“ са регистрираните потребители, които участват в аукциони или купуват стоки или услуги на принципа на аукциона или по фиксирани цени;
(е) „сделка“ - когато купувач е спечелил онлайн аукцион се счита, че има търговска сделка за покупко-продажба между купувача и продавача.
(ж) „не контролирана сделка“ - споразумение между продавач и потребител за конкретен аукцион чрез комуникационния модул на системата.
(з) „рейтинг“ - точкова система, базирана на отзивите на потребителите един за друг;
(и) „запазена цена“ - цена, под която продавачът не е съгласен на сделка;
(й) „купи сега цена“ - цена, при която продавачът е съгласен на сделка и без наддаване;
(к) „регистриран потребител“ - означава потребител, който е регистрирал клиентски профил на уеб сайта;
(л) „акаунт – профил“ – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчката и който съдържа информация относно клиента и историята на някои от действията му в сайта (поръчки, данъчни фактури и др.);
(м) „уебсайт“ означава Интернет страницата, която се намира на адрес www.meteorites.bid;
(н) „поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между продавача и купувача, чрез който през сайта купувачът заявява на продавача намерението си за закупуване на стоки и услуги чрез уеб сайта;
(о) „стоки, артикули и услуги“ – всеки предмет на договора между продавач и купувач за покупко-продажба от уебсайта;
(п) „кампания“ – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от продавача;
(р) „договор“ – представлява сключеният от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги от уеб сайта;
(с) „съдържание“:
1. Цялата информация на сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
2. Съдържанието на всяко съобщение от страна на купувача към продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
3. Всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на Продавача, на Купувача и/или от техни служители/сътрудници чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
4. Информацията, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
5. Информацията, касаеща клиентите и свързана със стоките и/или услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
6. Данни относно продавача/купувача или други данни, отнасящи се до тях;
7. Всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уеб сайта и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез уеб сайта.
(т) „бюлетин“ ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от продавача стоки и услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на продавача относно съдържащата се в него информация съобразени със закона;
(у) „транзакция“ – действие от страна на купувача за заплащане на дадена стока или услуга към продавача, осъществявана чрез разплащателни методи предложени от продавача в сайта;
(ф) „спецификации“ – всички характеристики и/или описания на стоките и/или услугите, така както са посочени в описанието им;
(х) „въпрос“ – форма на обръщение към "Метеорити ООД" или продавач/купувач с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница, изпратена по електронна поща /имейл/ или по телефона;
(ц) „отговор“ – писмена или устна информация, която е предадена на лицето, задало въпрос за определен продукт към сайта, чрез формата за контакт или по телефона. Отговорът представлява обяснение предоставено от "Метеорити ООД" или продавач/купувач в рамките на един диалог;
(ч) "Общи условия" означава настоящите Общи условия, както и всички изменения и допълнения в тях;
Чл. 4. С осъществяването на достъп или използването на ресурсите на уеб сайта, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да бъде обвързан от тях.

III.РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ


Чл. 5. (1) Само регистрирани потребители могат да публикуват или извършват валидни заявки за закупуване на предлаганите в аукциона стоки, както и редица предимства - като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да се следи по-лесно тяхната цена, да се възползват от специални промоционални предложения и т.н.
(2) Регистрацията на потребителски профил /акаунт/ в www.meteorites.bid не е задължителна, за използване на сайта, без регистрация може само да се разглежда и да се задават въпроси посредством предоставените форми за попълване.
(3) С регистрирането си в качеството на продавач, от потребителя се събират такси при реализиране на сделка, както и при използване на допълнителни опции с цел реклама.
(4) "Метеорити ООД" не събира такси от потребителите, регистрирали се в качеството купувач.
(5) Размерът на таксите за ползване на предлаганите посредством уеб сайта услуги се определя в Тарифата за таксите, публикувана на уеб сайта и представлява неразделна част от настоящите Общи условия.
(6) Плащането на дължимите такси за ползване се извършва с банков превод, посредством системата, или по друг одобрен от администратора начин.
Чл. 6. (1) Искането за регистрация на клиентски профил се подава по електронен път и съдържа следните данни:
(а) име фамилия на потребителя, адрес за доставка, включително телефонен номер и имейл адрес;
(б) име на фирмата и идентификационен номер;
(2) След успешна регистрация, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката.
(3) Не е възможно потребителят да променя потребителското си име (вход), прието по време на регистрацията. За всеки профил трябва да бъде зададена отделна електронна поща.
(4) Регистрирането на нови/допълнителни профили от потребител е възможно действие, но само и единствено от потребители регистрирани в качеството си на продавач, с голям брой и видове артикули или продавач, които желае да продава като физическо и юридическо лице поотделно. За регистрирането на нови/допълнителни профили от потребител се изисква одобрение от администратор, след направена по електронен път заявка.
Чл. 7. Без да се ограничава смисълът на чл. 4 от настоящите Общи условия, с подаването на искане за регистрация и/или оферта, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да бъде обвързан от тях.
Чл. 8. Администраторът има право да откаже да регистрира клиентски профил, когато:
(а) подаденото искане за регистрация съдържа непълна или невярна информация;
(б) потребителят не предостави или откаже да представи на администратора информация или документи, необходими за идентифицирането на потребителя и оторизираните му представители.
Чл. 9. (1) Администраторът има право, но не и задължението, да ограничи или прекрати достъпа до клиентски профил:
(а) когато е извършен опит за използването на профила от не оторизирано от титуляра на профила лице;
(б) когато потребителят използва или е направил опит да използва профила си в противоречие с настоящите Общи условия и/или с добросъвестната търговска практика; или
(в) когато потребител използва или направи опит да използва чужд клиентски профил без предварителното съгласие на администратора и титуляра на профила.
(2) Администраторът е длъжен да ограничи временно достъпа до или да закрие клиентски профил по писмено искане на титуляра на профила в срок от 24 часа от получаване на искането;
(3) Регистрацията, свързаните с нея данни (вкл. рейтинг) и произтичащите задължения към сайта, е лична и не може да се преотстъпва на други лица.
(4) Акаунтът, определен за потребителя, трябва да се използва изключително и само за закупуването на стока и/или услуга или за продажба на стока и/или услуга посредством предоставените чрез уеб сайта методи.
(5) На потребителя се забранява:
1. да участва в наддаване в рамките на един търг чрез повече от един от своите акаунти;
2. да използва своите акаунти, за да повишава по нечестен начин цените, предложени в наддавателните листи.
(6) Потребител, чийто акаунт е бил ограничен, не може да се регистрира отново в аукциона без предварителното съгласие на "Метеорити ООД". "Метеорити ООД" има право да откаже да регистрира отново потребител, чийто акаунт е бил блокиран в миналото.
Чл. 10. Потребителят е длъжен да пази в тайна своето потребителско име и парола. Той отговаря за всички транзакции, извършени чрез неговия клиентски профил, преди изтичането на срока по чл. 9, ал. 2.
Чл. 11. (1) Администраторът на платформата не отговаря за вреди, настъпили в резултат на:
(а) грешки при предаването на данни и информация;
(б) не оторизиран достъп до клиентски профил от страна на лица, които не са служители или агенти на администратора;
(в) незаконни актове или действия на потребители на платформата, включително нарушения на правата на интелектуална собственост или публикуването на материали с нецензурно съдържание;
(г) невъзможност за осъществяване на достъп до уеб сайта.


IV. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБИ В АУКЦИОНА


Чл.12. (1) Аукциона е предназначен за продажба на метеорити, минерали, фосили и стоки от всяка производна или съпровождаща ги индустрия. В това число се включват всякакви услуги, аксесоари, екипировка, пособия, други стоки и/или услуги, не нарушаващи тематиката и насочеността на аукциона, включени в категориите и подкатегориите за продажба. Продавачът може да създава собствени подкатегории, които сме пропуснали да въведем в основното меню, но те трябва задължително да са съобразени с тематиката и предметния обхват на сайта.
(2) Всички продукти и услуги, публикувани за продажба, които по усмотрение на "Метеорити ООД", не отговарят на изискванията и тематиката, ще бъдат незабавно премахнати без предупреждение и обезщетение. При системни нарушения на чл.12, ал.1 по-горе "Метеорити ООД" има право да ограничи достъпа на съответния потребител до услугите за продажба.

V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП КАТО ПРОДАВАЧ

Чл. 13. (1) Потребител може да получи достъп до услугите предоставяни от "Метеорити ООД" в качеството си на продавач, при следните условия:
1. да е валиден член на IMCA (International Meteorte Cellectors Association). Имайки предвид безупречната репутация на членовете на IMCA, те получават достъп до нашите услуги без препоръки. Всеки член на IMCA с редовни членски права има право да продава стоки и услуги в www.meteorites.bid.
2. Регистрацията на такъв член се извършва чрез изпращане до imca_sellers@meteorites.bid на съобщение чрез регистрираната от потребителя електронна поща в сайта на www.imca.cc. Тази кратка проверка се прави с цел предотвратяване на използването на чужд или невалиден IMCA номер.
3. Съобщението трябва да съдържа следната информация:
-потребителско име, с което членът е регистриран в платформата на www.meteorites.bid;
-IMCA номер;
-име и фамилия (не е задължително).


(2) Да има най-малко две препоръки от вече регистрирани в платформата на www.meteorites.bid продавачи. Потребител, който иска да получи достъп до услугите в качеството си на продавач и не е член на IMCA с редовни членски права, трябва да получи две препоръки от вече регистрирани продавачи.
След получаване на заявка за достъп до услугите в качеството на продавач на e-mail: new_sellers@meteorites.bid ще бъде извършена проверка за потвърждение, чрез системата за комуникация на платформата с продавачите, които продавачи са дали препоръките. След като всички процедури и проверки са преминали успешно, потребителят ще получи достъп до нашите услуги в качеството на продавач. Следва да се съобрази, че е възможно изпълнението на процедурите да отнеме известно време, в зависимост скоростта на потвърждение от страна на поръчителите.
Съобщението, което трябва да изпратите трябва да съдържа следната информация:
1. потребителско име, с което потребителят е регистриран в платформата на www.meteorites.bid;
2. потребителските имена на двамата продавачи, които са дали препоръките;
3. Кратко мотивационно писмо в свободен текст, съдържащо отговорите на следните въпроси:
- Защо искате да продавате в нашия аукцион?
- Какво искате да продавате?
- С какво бихте направили бъдещите Ви клиенти по-сигурни да използват услугите на www.meteorites.bid?

(3) По наше усмотрение. След, като сме се запознали с вашата история и вие сте ни предоставили доказателства за безупречни търговски практики във вашето минало, можете да получите достъп до нашата платформа в качеството си на продавач. След като всички процедури и проверки са преминали успешно, потребителят ще получи достъп до нашите услуги в качеството на продавач. Съобщението, което трябва да изпратите на e-mail: new_sellers@meteorites.bid трябва да съдържа следната информация:
1. потребителско име, с което потребителят е регистриран в платформата на www.meteorites.bid;
2. Кратко мотивационно писмо в свободен текст, съдържащо отговорите на следните въпроси:
- Защо искате да продавате в нашия аукцион?
- Какво искате да продавате?
- С какво бихте направили бъдещите Ви клиенти по-сигурни да използват услугите на www.meteorites.bid?

Чл. 14. (1) Продавачът се задължава да предлага в Аукциона само стоки, които притежава на законно основание или за продажбата на които има изрично упълномощаване от собственика, или разрешение за продажбата им. Продавачът гарантира, че предлаганите от него стоки не са откраднати или са придобити чрез злоупотреба, измама, нарушение на доверието или друго престъпление.
(2) Продавачът декларира, че стоките или услугите, предлагани за продажба чрез неговия акаунт, лично или чрез трето лице, са в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове и други общовалидни правила, че са без дефекти или дефекти в производството, които биха могли да причинят опасност за хора и/или имущество, че чрез търговията с тях не се подкопават и/или създават противоречия с обществения ред и морала, че не се засягат по какъвто и да е начин права, репутация на трети лица, права на личността или човешко достойнство, право на интелектуална, индустриална или художествена собственост или всяко защитено със закон авторско право, търговска марка, знак, корпоративно име, име на домейн или изображение на всяко физическо или юридическо лице.
(3) Продавачът се задължава да не включва в описанието си коментари или оценки, които омаловажават или увреждат имиджа на марката или наименованието на продавания артикул. Продавачът, при поискване от друг потребител, следва да удостовери, че притежава необходимите разрешения за стоката, предмет на която и да е оферта или употреба (автор, марки). Продавачът се съгласява и е задължен да бъде лично отговорен за всички искове от притежателите на посочените търговски марки или авторски права. "Метеорити ООД", включително и свързани с него дружества, както и неговите представители и служители, са освободени от всякаква отговорност в случай на възникнал спор.
(4) "Метеорити ООД" има право да изтрие обява без предизвестие и без да се задължава да обезщети продавача или другите участниците в търга в случай на нарушение от страна на продавача или от трето лице, когато продуктът или услугата, която се продава е предмет на спор. "Метеорити ООД" има право да поиска от продавача да промени или уточни описанието на продаваната стока или услуга. Отказът на продавача да изпълни това искане ще доведе до автоматично анулиране на обявата, без да се дължи каквото и да е обезщетение.
(5) Продавачът е единственият автор на описанието на продукта или услугата, които продава. Съдържанието на това описание не отразява идеите, мненията и по никакъв начин не обвързва "Метеорити ООД". "Метеорити ООД" е освободено от всякаква отговорност, загуба, претенции, щети или разходи, включително адвокатски хонорари и защита, поискани от трето лице или друг ползвател, в резултат или във връзка с използването на акаунта на продавача от самия него или от трета страна, дори и без да му е известно. Продавачът, чиято обява е била премахната от "Метеорити ООД" по каквато и да е било причина, ще бъде уведомен по електронна поща посочена при регистрацията на профила.
Чл.15. За поддържане на платформата за продажба www.meteorites.bid безопасна за купувачите и справедлива за продавачите на продукти и услуги, продавачът няма право да:
1. Използва услугите, ако не е в състояние да сключи правно обвързващи договори (например, ако е под 18 години или е временно или неограничено блокиран от използването на уеб сайта, услуги, приложения или инструменти);
2. Публикува или качва съдържание или продукти в неподходящи категории или области на нашия сайт;
3. Нарушава и/или заобикаля което и да е нормативно правило, права на трети страни и/или нашите системи и правила;
4. Използва чужда интелектуална собственост и няма съгласие от носителите на авторските права;
5. Предлага за продажба отново продадена стока или услуга, освен ако няма основателна причина, посочена в правилата за електронната търговия на Аукциона, (например, купувачът не спазва публикуваните условия в обявата или е невъзможна връзка с купувача);
6. Манипулира цената на която и да е стока или услуга, или да се намесва в обявите на други потребители;
7. Публикува погрешно, неточно, заблуждаващо или клеветническо съдържание;
8. Публикува вулгарни или противоречащи на добрите нрави думи и изрази, порнографско, нецензурно или обидно съдържание;
9. Публикува изображения с агресивни сцени, противоречащи на добрите нрави (вкл. сцени на насилие, садизъм, детска порнография);
10. Публикува рекламни линкове на трети страни (изключение: заявени и одобрени рекламни кампании);
11. Публикува обявление тип "Купувам", "Заменям", "Реклама".
12. Разпространява или публикува спам, нежелани електронни съобщения, писма или пирамидни схеми;
13. Разпространява вируси или други технологии, които могат да навредят на електронната търговия на Аукциона или на интересите или собствеността на потребителите;
14. Събира по друг начин информация за потребителите без тяхното съгласие;
15. Заобикаля които и да са технически мерки, които се използват за предоставяне на услугите;
16. Иска положителни отзиви от клиентите си;
17. Публикува реклами, рекламни материали или водни знаци върху изображения, снимки или видео клипове на трети страни, които нямат връзка с дейността на Аукциона;
18. Наддава за собствения си артикул;
19. Анулира офертите и прекратява търговете по-рано, за да избегне продажба на стоката или услугата, която не отговаря на желаната или очаквана от него продажна цена;
20. Посочва неподходящо съдържанието на обявата. Всяко съдържание, което "Метеорити ООД" смята, че е неподходящо, ще бъде премахнато без предизвестие.
21. Иска от купувача допълнителни такси, надценки, ДДС и други доплащания при положение, че не са описани изрично в обявата.
Чл. 16. Продавачът се задължава да спазва правилата за съставяне на обява в Аукциона, посочени по-долу:
1. Когато създават малка обява, продавачите трябва да спазват стандартите за обяви за електронна търговия за всеки продукт;
2. Всички продукти трябва да бъдат класифицирани по подходящ и точен начин в най-конкретното разположение. Неправилното класифициране на продукти е забранено. Типовете продукти, описанията на продуктите и думите трябва да бъдат ясно написани и да помагат на клиента да разбере продукта. Не включвайте HTML, DHTML, Java, скриптове или други видове изпълними файлове в страниците с продуктови обяви.
3. При описанието на стоката и/или услугата продавачите съобразяват следното:
3.1. Обявата за стоката и/или услугата следва да бъде публикувана в съответните категории или области;
3.2. Таксите за пакетиране, обработка и доставка, включително за допълнителни продукти /ако има такива/, трябва да бъдат посочени, като се използват предоставените от Аукциона опции;
3.3. Таксите за пакетиране, обработка и доставка трябва да бъдат реалистични и не могат да бъдат прекомерни. Сумата, която продавачът иска да получи за даден артикул, трябва да бъде отразена като цена на артикула и никаква част от нея не може да бъде включвана в таксата за пакетиране, обработка и доставка на стоката и/или услугата. Същата политика важи и за множество стоки и/или услуги, спечелени от един купувач, по отношение на комбинираната такса за пакетиране, обработка и доставка. Определението за прекомерност е по преценка на "Метеорити ООД", но прекомерността обикновено може да бъде преценена с помощта на добра, обективна преценка;
3.4. Не е позволено да се инструктират купувачите, че трябва да чакат фактура, преди да платят за покупката;
3.5. При избора на наличен начин на плащане от опциите, които предоставя Аукциона, всички допълнителни такси или изисквания за използване на посочения начин на плащане са забранени (например, посочвайки, че купувачът трябва да плати допълнителни суми, ако плаща чрез PayPal);
3.6. Цялата информация, съдържаща се в обявата, трябва да бъде точна, да не е подвеждаща и да има връзка с предлаганата стока и/или услуга;
3.7. Заглавията на продуктите могат да съдържат само информация, пряко свързана със самия продукт;
3.8. При публикуване на изображение на продукт, се приема, че изображението е точно от предлагания продукт, който купувачът ще получи. Ако изображението е предназначено само да служи като пример, това трябва да бъде изрично и ясно посочено в текстовата част на описанието;
3.9. Изображенията на продукта могат да включват само продукта, предлаган в конкретната обява. Освен това, многобройни обяви с количества от дадена стока не могат да се използват за продажба на различни позиции в рамките на една обява. Например, не е допустимо да се показва изображение, показващо четири различни продукта, означени от 1 до 4 и да се създаде само една обява с количество от четири. Също така не е допустимо да се създаде обява, която да показва изображение на продуктите, означени от 1 до 4 и да показва, че само конкретен артикул се продава чрез обявата;
3.10. Изображенията трябва да бъдат с добро качество и подходящо изрязани и ориентирани;
3.11. Може да се създава обява за стока в режим на пред продажба само ако очакваната дата на изпращане до купувача е в рамките на до 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата. Ако купувач е закупил стока в режим на пред продажба и продавачът не може да изпрати артикула в рамките на до 30 календарни дни от датата на покупката, продавачът трябва да възстанови на купувача заплатената от него сума в пълен размер (включително таксата за пакетиране, обработка и доставка, както и всеки друг заплатен разход).
Всяка обява, която не отговаря на горепосочените правила, може да бъде прекратена по всяко време. Таксите няма да бъдат възстановени за каквато и да е обява, която е прекратена поради нарушения на правилата.
3.12. В случай, че Продавачът предлага артикул от вида "Реплика", трябва да посочи това изрично както в описанието, така и в заглавието на обявата;
3.13. Предлаганата стока и/или услуга не може да е забранена от европейското законодателство.
3.14. Необходимо е продавачът да притежава всички необходими лицензи, разрешителни и патенти, в случай че такива се изискват от европейското и/или друго законодателство.
3.15. В обявата е необходимо да бъдат описани всички условия по плащане и доставка на стоката и/или услугата.
Чл.17. (1) Продавачът има право да прекрати търга по-рано, преди изтичането на посочения в нея краен срок само, когато има основателна причина за това и само в случай, че за нея няма постъпили наддавателни предложения. Предсрочното прекратяване на търга не освобождава продавача от заплащането на дължимата към "Метеорити ООД“ такса.
(2) За основателно предсрочно прекратяване на търг се счита една от следните причини:
1. Ако стоката е загубена, счупена или по друг начин вече не е достъпна за продажба. В този случай продавачът е длъжен да прекрати търга по-рано и веднага след узнаване на обстоятелството;
2. Ако е направена грешка при създаването на обявата, когато тази грешка не може да бъде поправена.
Чл.18. Аукциона е международен уеб сайт, продавачите, които доставят стоката и/или услугата, продавана чрез уеб сайта www.meteorites.bid трябва за пояснение на клиентите да посочват винаги държавата, от която ще доставят, чрез изричното посочване "доставка от" в профила си на продавач. Продавачът е отговорен и гарантира, че ще отговаря на очакванията за доставка от посоченото от него място за всички поръчки, които изпраща.
Чл.19. (1) Всички предоставяни услуги от "Метеорити ООД" са достъпни за международни сделки, продавачите и купувачите са отговорни за спазването на всички законови и подзаконови актове, приложими за международната продажба и доставка на стоки и/или услуги. Страните по международните сделки се съгласяват с приемането на тези Общи условия да се подчиняват на международните и европейските правила за потребители и на правилата за международни покупки и продажби чрез този сайт.
(2) Продавачът може да ограничи международните купувачи да купуват стоката и/или услугата, предмет на даден търг, ако изрично изключи възможността за международна доставка от конкретната обява.

VI. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА КУПУВАЧ

Чл.20. (1) Акаунтът на купувача трябва да съдържа точна и актуална информация за контакт
(2) Купувачът трябва да плати цената за всички артикули, които се е ангажирал да купи. Това включва артикули, за които купувачът е предложил най-висока цена и които печели чрез обяви, с аукциони и приети оферти и артикули от магазина, които се е ангажирал да купи, както и артикули, които се е ангажирал да купи чрез всеки друг формат за продажба, който www.meteorites.bid предоставя.
(3) В случай, че купувачът е печеливш участник в наддаване за повече от една обява в стил аукцион, същият трябва да купи всички продукти, които е спечелил, дори и да са еднакви или подобни. Купувачите следва да бъдат особено внимателни, когато оферират няколко артикула, а в действителност искат само един.
(4) Купувачът може да оттегли подадена оферта само при извънредни обстоятелства. Купувачът може да оттегли офертата, ако е допуснал грешка при изписване на предлаганата от него цена - искал е да предложи оферта от 10,00 EUR, но погрешно е предложил цена от 100 EUR. В този случай, купувачът трябва да въведе незабавно сумата, която действително е възнамерявал да оферира. Препоръчва се на купувачите никога да не използват оттеглянето на офертите, за да манипулират процеса на наддаване. Манипулирането на офертите е несправедливо и има сериозни последици.
(5) Купувачът следва да се е уверил, че е прочел изцяло описанието на обявата, преди да направи оферта. Много от проблемите, които купувачите и продавачите срещат са резултат от недоразумения относно предмета и условията на самата продажба. Например, някои продавачи искат да продават само на оференти, които живеят в определена държава или които ще плащат чрез PayPal. Купувачът следва да предложи оферта или купи продукт, само ако отговаря на изискванията, поставени от продавача и описани в обявата. Ако купувачът не отговоря на въведените от продавача изисквания и въпреки това спечели търг, се счита че сделка между страните не е сключена и продавачът има право да откаже да продаде стоката и/или услугата на точно този купувач.
(6) Купувачът се счита за недобросъвестен, ако участва в даден аукцион единствено с намерението да увеличи изкуствено цената му или поради обстоятелството, че е свързано по какъвто и да е начин с продавача лице и желае да подобри неговата репутация и оценки. Купуването на артикули от някой само за да се увеличи неговият/техният рейтингов резултат или да се подобри неговият/тяхната репутация, се нарича „такса за опрощаване“и е в разрез с нашите правила. В тези случаи се премахва поставената оценка за състоянието на сделката.
(7) Купувачът не може да предлага да закупи стоки и/или услуги, които не се предлагат чрез www.meteorites.bid или да предложи да закупи предлагани чрез платформата www.meteorites.bid стоки и/или услуги, но извън нея, като избегне посредничеството й.
(8) Правилата на "Метеорити ООД“ не обхващат стоки и/или услуги, закупени извън уеб сайта www.meteorites.bid и без да се използва посредничеството му, поради което "Метеорити ООД“ не носи отговорност в случай на измама или друго правонарушение.
(9) Купувачите не следва да приемат оферта на продавач извън www.meteorites.bid за продажба на стоките и/или услугите предлагани чрез платформата, тъй като за продавачите важи същото правило.
(10) Купувачите не могат да изискват от продавача да маркира стоката като подарък в митническата декларация при покупка на стока от продавач в друга държава. Това е незаконно и срещу политиките на "Метеорити ООД“ .
Чл.21. (1) Купувачът не може да злоупотребява със системата за оценка за състоянието на сделката с продавача.
(2) Купувачът не може да заплашва продавача, че ще му постави отрицателен отзив за състоянието на сделката, ако продавачът е отказал да извърши нещо, което не посочено в обявата. Това действие се нарича изнудване за оценка за състоянието на сделката и е в разрез с правилата на "Метеорити ООД“.
(3) Купувачът не може да поставя оценка за състоянието на сделката с продавача, ако го прави единствено и само, за да увеличи резултатите от оценки на продавача. Това е обратна манипулация, която не е разрешена.
Чл.22. В случай, че за купувача възникне проблем с продавача, същият е необходимо да спазва следните правила:
1. да бъде добронамерен, когато се опитва да разреши проблема;
2. да не се свързва с други потенциални купувачи, за да ги информира за проблемите си с продавача. Това действие се нарича намеса в договарянията и е в разрез с правилата на "Метеорити ООД“.
3. в случай, че Купувачът има притеснения относно поведението на Продавача, този проблем следва да бъде докладван на "Метеорити ООД“, за разрешаването му.
Чл.23. (1) Купувачът, за да участва в аукциона трябва да направи наддаване от страницата с описанието на стоката, като посочи сумата, която е готов да заплати. Ако в хода на търга наддаването на купувача се окаже печелившо, този купувач се счита за победител в аукциона.
(2) За да закупи стока, която е обявена за продажба по фиксирана цена, Купувачът е достатъчно да кликне върху бутона "КУПИ СЕГА".
Чл.24. Купувачът съобщава на "Метеорити ООД“ мнението си за състоянието на сделката с продавача, оценявайки го чрез рейтинговата система и коментар. По този начин той повишава или понижава рейтинга на продавача.
Чл.25. Купувачът се задължава да закупи и плати дадена стока и/или услуга, когато е направил оферта, използвал е опцията „Купи сега“ или ако има печеливша оферта или офертата му е приета по друг начин от Продавача.
Чл.26. "Метеорити ООД“ не е собственик на предлаганите чрез платформата стоки и/или услуги, поради което и не може да прехвърля или влияе върху прехвърлянето на правото на собственост върху вещи. Купувачът следва да има предвид, че прехвърлянето на права трябва да бъде извършено от продавача на купувача.

VII. ВИДОВЕ ТЪРГОВЕ

Чл.27. (1) В аукциона се поддържат следните видове търгове:
т.1. Търг с наддаване с или без запазена цена, при който продавач, предлагащ продукти, кани други потребители за участие в наддаване с цел сключване на договор за продажба. Потребителят, който е предложил най-висока цена (наддаване) се смята за спечелил търга;
т.2. Търг с наддаване, при който продавачът е активирал допълнителната опция "Купи сега", при активирането на която купувачът, може да закупи предложения артикул незабавно на фиксираната цена, предварително определена от продавача. Купувачът може да използва опцията "Купи сега" преди друг участник в търга да предложи по-висока от определената от продавача в опцията "Купи сега" цена.
т.3. Търг само с опция "Купи сега", при който продавачът предлага стока на предварително определена от него цена;
т.4. Таен търг, в който продавачът определя кои участници могат да наддават в него.
(2) Цените, предложени от продавачите, както и другите условия на търговете, представляват публична информация, достъпна за всеки, който посещава аукциона.


VIII. ПРОТИЧАНЕ НА ТЪРГА


Чл.28. Потребителят участва в търг с наддаване като прави предложения (Търгове с наддаване) или чрез опция "Купи сега" (Търгове с опция "Купи сега").
Чл.29. В момента, в който купувачът прави предложение, той дава съгласието си да се прехвърли на продавача информацията, съдържаща следните данни за неговия акаунт: име и фамилия, електронен адрес, телефонен номер за връзка.
Чл.30. По време на търг, купувачите могат да задават въпроси на продавача, които се отнасят до сключване на сделки в аукциона. Съдържанието на въпроса автоматично се изпраща на продавача по електронна поща и предоставените от системата средства за комуникация.
Чл.31. Чрез присъединяване към предложение за наддаване за една стока, купувачът определя максималната цена, която е готов да заплати за предложения артикул. Системата автоматично ще направи предложение при минималната цена, която би позволило на купувача, ако направи наддаването с увеличената цена, то да е по-голямо от предложенията на останалите купувачи. След това, в резултат на всяка следваща оферта на друг купувач, системата автоматично ще генерира предложението при минимална цена, която ще даде възможност на купувача да наддаде повече от друг купувач с размера на увеличението.
Чл.32. По време на наддаване в търговете, купувачът може да променя размера на максималната цена, но не може да посочи сума по-ниска от най-високата предложена в този момент от друг купувач.
Чл.33. Купувачът, предложил най-високата цена става победител в търга с наддаване за един артикул.
Чл.34. Търгът може да бъде закрит по-рано, преди изтичането на предвидения срок, при търг за продажба с опция "Купи сега“, ако Купувачът е използвал тази опция.
Чл.35. Когато купувач-участник в търга направи ново предложение, системата автоматично изпраща съобщение на електронната поща на другия участник, който до момента е дал най-висока цена, с което го уведомява, че друг купувач е предложил по-висока цена от неговата.
Чл.36. Когато купувач-участник в търга направи ново предложение, системата автоматично изпраща съобщение на електронната му поща, с което го уведомява, че предложението му е прието.
Чл.37. Информацията, че търгът е приключил се показва в описанието му. В момента, в който търгът с наддаване приключи и ако има спечелил, определен съгласно указаните в настоящите Общи условия правила, печелившото предложение се приема и информацията за прекратяването на търга и спечелилия се изпраща на електронния адрес на купувача.
Чл.38. (1) Счита се, че купувач е спечелил онлайн аукцион, когато е налице едно от следните условия:
т.1. купувачът е начело в наддаването при завършването на търга -в случай, че онлайн аукционът е без запазена цена;
т.2. купувачът е начело в наддаването при завършването на търга и е достигната запазената цена -в случай, че има такава;
т.3. купувачът е използвал опцията „ Купи сега“ -в случай, че Продавачът е въвел такава;
т.4. купувачът е предложил ценова оферта, чрез вградените за това функционалности в системата „Направи ОФЕРТА“, която е приета от Продавача.
(2) Всеки стандартен аукцион е с явно наддаване, като за победител се обявява купувачът, въвел най-високата цена. Стъпката при наддаване е фиксирана, но с различна стойност при различните ценови интервали. Същата е явно видима във всеки един аукцион със започнало наддаване и се явява фактическата разлика между минимално допустимата цена за следващо наддаване и текущата цена. При условие, че разликата между въведените суми от победителя и втория класирал се купувач е по-голяма от тази стъпка, то крайната цена на аукциона се формира от сумата на втория плюс една стъпка. Подредбата на потребителите е в низходящ ред на въведените от тях суми.


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.39. (1) Настоящата информация има за цел да Ви информира в съответствие с изискванията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент /ЕС/ 2016/679 за извършваните от „Метеорити“ ООД дейности по събиране и обработване на лични данни, целите, за които се събират и обработват личните данни, мерките и гаранциите за защитата на събираните и обработваните лични данни, Вашите права и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и други приложими актове на Европейския съюз и на Република България.
т.1. Данни за администратора.
"Метеорити“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 118583892, ДДС № BG118583892, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.“П.К.Яворов“ № 3, ет.6, ап. 16 с адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Иван Пейчев“ № 12Г, ет. 3, ап. 11, представлявано от Управителя Георги Илиев Пенев, наричано по долу само „Администратор,
т.2. Контакт с администратора.
"Метеорити“ ООД е администратор на личните данни, по смисъла на член 4, ал. 7 от Регламент /ЕС/ 2016/679, адресът на "Метеорити“ ООД е: гр. София, ул. „Иван Пейчев“ № 12Г, ет. 3, ап. 11– на който адрес може да изпращате по пощата или с куриер искания до "Метеорити“ ООД като администратор на лични данни или лично да подадете исканията си в офиса.
Исканията си може да отправяте и на електронен адрес.
т.3 Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните. E-mail : dpo@tiamolex.eu
т.4. Цели на обработване на лични данни, категории субекти на лични данни, категории лични данни, правно основание за обработване на лични данни.
"Метеорити“ ООД осъществява търговска дейност, съгласно българското законодателство при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
• За изпълнение на дейности, свързани със сключване, изменение, съществуване и прекратяване на договорни правоотношения, включително:
• изготвяне на всякакви документи;
• за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, факс, имейл или по друг законосъобразен начин;
• за доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
• За водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които Администраторът е страна;
• За обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
• За изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация.
"Лични данни" е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“), чрез идентификатор като имена, идентификационен номер /ЕГН/, постоянен адрес, електронен адрес, телефонен номер.
При упражняване на дейността си "Метеорити“ ООД събира лични данни на следните категории лица:
• Кандидати за работа;
• Служители;
• Данни на контрагенти (клиенти, управители, представители и/или лица за контакт на юридическото лице по сключен търговски договор).
Личните данни за всяко лице се предоставят от самите лица и се събират от Администратора в изпълнение на законово задължение, във връзка със сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност, Кодекс на труда и др. и условията посочени в търговски договор със съответния клиент/контрагент чрез: хартиен носител – писмени документи (включващи, пълномощни, договори, банкова информация при сключване на договор за обработка на плащанията), по електронна поща - предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор.
Събирането и обработването на данни се извършва за конкретните изрично указани легитимни цели, личните данни се събират и обработват законосъобразно, прозрачно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
т.5. Категории получатели на данни извън "Метеорити“ ООД.
"Метеорити“ ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към субектите на лични данни или във връзка със свои законови задължения.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
- Служба по трудова медицина;
- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, КЗЛД и др.);
- Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
т.6. Срок за съхранение на данните.
Като администратор на данни "Метеорити“ ООД съхранява и обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничаване на съхранението.

Години Определяне на срок
50 години Ведомости за заплати, досиета на персонала – чл.38 от ДОПК
10 години Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – чл.38 от ДОПК
5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани Документи за данъчно-осигурителен контрол – чл. 38 от ДОПК
1 месец Кандидати за работат.7. Права на субекта на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
- право да бъдат информирани;
- право на достъп;
- право на коригиране на съществуващите данни;
- право на изтриване на данните ("правото да бъдеш забравен");
- право за ограничаване на обработването на данните;
- право на преносимост на данните;
- право на възражение;
- права във връзка с автоматизираното обработване на данни и профилирането.
Горните права могат да бъдат упражнени, чрез отправено искане до "Метеорити“ ООД писмено или по електронен път, съгласно т. 2, в което следва да посочите конкретно Вашето искане.
(2) Право на жалба до Комисия за защита на личните данни
Ако субектът на данни, сметне, че са нарушени негови права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – адрес: гр. София - 1592, бул. "Цветан Лазаров" № 2 - Работно време - от: 09:00 ч. - До: 17:30 ч., уеб сайт: www.cpdp.bg, е-mail: kzld@cpdp.bg.
(3) Предаване на лични данни в трети държави или международни организации.
"Метеорити“ ООД не предава събираните и обработвани лични данни в трети държави или международни организации.
Чл.28. Въведени от "Метеорити“ ООД мерки за защита на личните данни.
С Политика на "Метеорити“ ООД за неприкосновеност и защита на личните данни и Вътрешни правила/Политики/Процедури са въведени мерки за ефективна защита на събираните и обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679. Пълният текст на Политика на "Метеорити“ ООД за неприкосновеност и защита на личните данни може да видите тук.
Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в "Метеорити“ ООД, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на "Метеорити“ ООД: dpo@tiamolex.eu.

X. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ


Чл.40. (1) Следните дейности са забранени на нашия сайт и са в пряко нарушение на нашите Общи условия за ползване:
т.1. Нарушаване или заобикаляне на който и е закон или на нашите системи и политики;
т.2. Ангажиране на някой от потребителите в подозрителна и/или незаконна дейност;
т.3. Създаване от някой от потребителите на неприятелска среда чрез обидни или вулгарни съобщения (независимо дали са направени с помощта на функцията за вътрешна система за съобщения или по друг начин);
т.4. Предприемане на действия от страна на потребителите, които по наше усмотрение считаме, че оказват негативно влияние върху нашата дейност като платформа за посредничество за онлайн търговия;
т.5. Намеса от някой от потребителите в обявите на друг потребител;
т.6. Публикуване от някой от потребителите на съдържание, което е невярно, подвеждащо, неточно, клеветническо, вулгарно или нецензурно;
т.7. Публикуване от някой от потребителите на съдържание, което според нас е нежелана и/или несвързана с обява информация /спам/;
т.8. Прехвърляне на профила на един потребител на друго лице, без изричното ни писмено съгласие;
т.9. Преднамерено подаване на всяка неточна информация, извършване на измама или фалшифициране на информация във връзка с потребителския профил в www.meteorites.bid;
т.10. Умишлено създаване на множество профили /акаунти/ за електронна търговия;
т.11. Осъществяване на достъп или опит за достъп до данни, които не са предназначени за потребители, като например, но не само, влизане в друг профил или сървър, за който потребителят няма надлежно разрешение за достъп;
т.12. Сканиране или опит за сканиране или тестване от потребител на сигурността и/или конфигурацията на сайта, включително, но не само до нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване на сайта, без надлежно упълномощаване за това;
т.13. Използване на всякакви роботи, скрепери или други автоматизирани средства за достъп до нашите услуги с каквато и да е цел;
т.14. Намеса в работата на услугите или налагане на неразумна или непропорционално голяма натовареност на инфраструктурата;
т.15. Намеса или опит за намеса в услугата и на който и да е друг потребител по всякакъв начин, включително, но не само, чрез изпращането на вируси, спам и други атаки;
т.16. Не регламентирано рекламиране от потребител с каквато и да е търговска, политическа или религиозна цел;
(2) Използване на сайта или някой от неговите ресурси, за да се иска от други потребители или партньори на "Метеорити“ ООД да станат потребители, продавачи или партньори на други онлайн или офлайн услуги, които биха били или са в пряка или непряка конкуренция с електронната търговия на "Метеорити“ ООД, включително, но не само, обединяване на текущи или по-рано предлагани данни или сделки.


XI. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ТЪРГОВСКА МАРКА


Чл.41. (1) "Метеорити“ ООД предоставя свобода на своите членове при избора им на потребителско име, с което да се регистрират в платформата, но не е позволено на потребителите използването на потребителско име, което може да е обидно за други хора, да нарушава авторско право или търговска марка или да въвежда в заблуждение или обърква други потребители.
т.1. При регистрацията потребителите са свободни да изберат потребителско име, което ще запомнят. Потребителите трябва да имат предвид, че има правила, които е задължително да следват. Избраното потребителското име:
т.1.1. Не може да бъде неприлично;
т.1.2. Не може да съдържа имейл адрес или уеб адрес (URL) или дума наподобяваща, имитираща, подвеждаща или нарушаваща правата за интелектуална собственост на трети лица;
т.1.3. Трябва да има поне 6 знака;
т.1.4. Не може да съдържа регистрирана търговска марка на трети лица.
(2) Потребителите, при регистрацията си, следва да извършат проверка дали са спазили горните указания. В противен случай е възможно потребителите да бъдат подложени на редица действия, включително ограничения на правата за покупка и продажба и/или временно прекратяване на профила.
Потребителите могат да ни съобщят ако установят регистрирано потребителско име на сайта, за което смятат, че нарушава настоящите Общи условия.
(3) "Метеорити“ ООД си запазва правото по всяко време да промени или премахне всяко потребителско име, което нарушава настоящите Общи условия по каквато и да е причина.
Чл.42. Правилата, които се прилагат към потребителските имена се отнасят аналогично и за имената на регистрираните магазини в уеб сайта. Както потребителските имена трябва да са уникални, така и имената на магазините трябва да са уникални. Двама или повече потребители не могат да регистрират и притежават едно и също име на магазин/и.

XII. УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН УСЛУГИ


Чл.43. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, "Метеорити“ ООД има правото да изисква от потребителите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип Captcha, с цел защита на публикуваната информация в сайта.
Чл.44. "Метеорити“ ООД има право да публикува рекламна или промоционална информация за услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
Чл.45. Всички цени на услугите на "Метеорити" ООД в уеб сайта са крайни, обявени са в евро (EUR) с включено 20% ДДС.
Чл.46. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, "Метеорити“ ООД не носи отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите, в които валутата е различна от EUR. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на потребителя.


XIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ


Чл.47. "Метеорити“ ООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на потребителите за това, освен ако това не е изискуемо изрично в закон или нормативен акт. "Метеорити“ ООД ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители, като за свои.

XIV. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.48. Съдържанието на онлайн аукциона, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на "Метеорити“ ООД или на действащите аукционери/продавачи.
Чл.49. "Метеорити“ ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
Чл.50. Сключеният между "Метеорити“ ООД и потребител договор от разстояние няма да се счита като разрешение от "Метеорити“ ООД потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на стоките и/или услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, както и премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на "Метеорити“ ООД върху съдържанието. Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието на сайта, освен след изричното съгласие на "Метеорити“ ООД.
Чл.51. Потребителят има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на "Метеорити“ ООД или на съответните продавачи за това и само до частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между "Метеорити“ ООД и потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на "Метеорити“ ООД. "Метеорити“ ООД ще потърси отговорност от потребителя по съдебен ред.
Чл.52. Забранява се всякаква употреба на съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от "Метеорити“ ООД.

XV. РЕКЛАМА

Чл.53.(1) Бюлетините на "Метеорити“ ООД, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на "Метеорити“ ООД.
(2) В момента, в който потребителят си създаде акаунт в сайта има възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с "Метеорити“ ООД.
(3) Потребителят може да изрази отказа си от получаване на бюлетин по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки бюлетин или на телефон 359878123333
(4) Отказът за получаване на бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XVI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И МОЛБИ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.54. Адресираните до "Метеорити“ ООД предложения, жалби и молби се разглеждат и решават от "Метеорити“ ООД не по-късно от един месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.
Чл.55. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават по реда за разглеждане на предложения, жалби и молби, по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове или пред компетентния съд.
Чл.56. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават и чрез Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРЗ) за гарантиране на безопасно и справедливо онлайн пазаруване. Линк към онлайн платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК): https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


XVII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.57. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл.58. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.59. В случай на несъответствие в английския превод на тези "Правила и условия", текстът на български език  има превес.

Чл.60. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01.02.2020